Subsidie afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken Asten

De gemeente Asten wil de gemeente klimaatbestendig maken. Ben jij eigenaar van een pand in Asten en wil je bijdragen aan een duurzame omgeving? Dan is het wellicht mogelijk om hiervoor een stimuleringsbijdrage (subsidie) van de gemeente en/of het waterschap te ontvangen.

Bedrag

 • De hoogte van de stimuleringsbijdrage bedraagt € 6,- per m2 afgekoppeld dakoppervlak, met een maximum van € 2.400,- per aanvraag
 • De hoogte van de stimuleringsbijdrage bedraagt € 25,- per m2 aangelegd groen dak, met een maximum van € 5.000,- per aanvraag

Belangrijkste algemene voorwaarden

 • Het pand dient te liggen in de gemeente Asten
 • Het pand is ten minste 5 jaar geleden gebouwd
 • Het pand / dak loost het hemelwater zonder vertraagde afvoer op een legale wijze direct of indirect op de openbare riolering
 • De openbare riolering voert het hemelwater af naar de rioolwaterzuivering

Voorwaarden afkoppelen hemelwater

 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.
 • Het af te koppelen dakoppervlak ligt binnen de gemeente Asten.
 • Er wordt ten minste 15 m2 aaneengesloten dakoppervlak afgekoppeld van de openbare riolering.
 • Hemelwater afkomstig van het afgekoppelde dakoppervlak wordt opgevangen in een op eigen terrein aan te leggen waterberging.
 • De waterberging kan ten minste 30 liter hemelwater per m2 afgekoppeld dakoppervlak bergen.
 • Het opgevangen hemelwater wordt op eigen terrein geïnfiltreerd of vertraagd afgevoerd.
 • Indien sprake is van een infiltratievoorziening ligt de bodem van deze voorziening boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG).
 • Bij een ondergrondse afvoer van hemelwater naar een infiltratievoorziening, worden alle regenpijpen voorzien van een bladafscheider en wordt een zandvanger geplaatst.
 • De waterberging wordt altijd zodanig ontworpen dat deze bijdraagt aan het verminderen van piekafvoeren en niet leidt tot overlast bij naastgelegen percelen.
 • De waterberging mag een overloopvoorziening hebben voor de afvoer van hemelwater bij hevige buien als de voorziening vol is, indien mogelijk is de overloopvoorziening bovengronds.
 • De waterberging moet controleerbaar zijn op werking (zichtbaar of toegankelijk).
 • De waterberging moet binnen 5 dagen leeggelopen zijn (bij maximaal 2mm neerslag per etmaal.

Voorwaarden groen dak

 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.
 • Het aan te leggen groene dak ligt binnen de gemeente Asten.
 • Er wordt ten minste 15 m2 aaneengesloten dakoppervlak voorzien van een groen dak.
 • Het groene dak kan ten minste 25 liter hemelwater per m2 vast houden.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.