Transitievisie Warmte

Een transitievisie warmte is een beleidsdocument. Hierin staat beschreven hoe en welke wijken een gemeente van het aardgas afhaalt. Het geeft een eerste richting voor de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van die wijken. Minimaal elke 5 jaar actualiseert de gemeente de transitievisie warmte.

Inhoud transitievisie

In de eerste transitievisies warmte legden de gemeenten vast in welke wijken ze aan de slag gaat tot en met 2030. Je vindt deze plannen op onze gemeentepagina’s. Uiterlijk 31 december 2026 brengen de gemeenten de volgende periode in beeld, tot en met 2035. Dit gaat zo verder tot 2050 wanneer de energietransitie afgerond is.

Uitvoeringsplan

In een uitvoeringsplan legt de gemeente uit hoe ze een dorp, buurt of wijk aardgasvrij wil maken. Het is een gedetailleerde uitwerking van de transitievisie warmte. Hoewel de gemeente hierin de leiding heeft, wordt het uitvoeringsplan altijd gezamenlijk met partners opgesteld. Er zijn veel verschillende soorten uitvoeringsplannen, afhankelijk van het gebied, de warmteoplossing en de samenwerkingsvorm.

Wet- en regelgeving

Er is verschillende wet- en regelgeving in de maak om gemeenten de benodigde instrumenten en bevoegdheden te geven voor het mogelijk maken van de warmtetransitie. Belangrijke aspecten van deze nieuwe regelgeving zijn nauw verweven met de Omgevingswet, die vanaf 1 januari 2024 gaat gelden.

Omgevingswet

De Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken. Deze nieuwe wet bundelt en maakt regels eenvoudiger zodat projecten sneller kunnen starten en eerder klaar zijn. Bijvoorbeeld de aanleg van een stadspark of een initiatief van burgers om een duurzaam energiesysteem te bouwen.

Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw)

Er wordt gewerkt aan een nieuwe wet voor warmtelevering, de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw). Deze wet is bedoeld om de groei en verduurzaming van warmtenetten beter te ondersteunen en vergemakkelijken. Maar ook om betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van collectieve warmtelevering te waarborgen. Dat gebeurt onder andere door gemeenten meer regie over de warmtetransitie te geven.

Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw)

Het wetsvoorstel voor de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) geeft gemeenten de bevoegdheden om de regie te voeren in de wijkgerichte aanpak van de warmtetransitie. Een belangrijke bevoegdheid is de mogelijkheid om specifieke gebieden aan te wijzen die overgaan op een warmtenet. Hierbij moeten gemeenten in ieder geval rekening houden met de betaalbaarheid van de plannen voor de eindgebruiker.

Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Bgiw)

Het Bgiw vult als toekomstige uitvoeringsregeling belangrijke onderdelen van het wetsvoorstel Wgiw nader in. Het Bgiw werkt de aanwijsbevoegdheid van de gemeente verder uit door onder andere waarborgen te stellen waaraan gemeenten moeten voldoen.

Warmtenet


Meer weten over warmtenetten en aardgasvrij wonen?

Bekijk onze pagina